jQuery Mobile:JS绑定的按钮动作不正确的问题

阅读时间 约 1 分钟

在项目过程中,需要一组图片设置长按响应:长按弹出一个对话框,点击确认删掉当前图片,然后刷新页面。

在最开始的时候,我是这样写的:

for(i = 0; i < bookNum; i++){
  (function(){
    var index = i;
    var bookHref = $('a#book_'+index);
    bookHref.bind("taphold", {index: index}, tapholdHandler);
  })();
}

function tapholdHandler(event) {
  $("#dialogDelete").popup("open");
  var dialogCommit = $('#dialogCommit');
  dialogCommit.click(function(){
    //删除书,然后刷新页面。
  });
  $('#dialogCancel').click(function(){
    $("#dialogDelete").popup("close");
  });
}

然后发现,第一次长按删除的时候是正常的,第二次开始就乱七八糟的,多删了很多东西。

通过各种输出log调试,发现删除第一张图片的时候正常,删除第二张图片的时候会连续删两张,删除第三张图片的时候会连续删三张……

探究

这就让我有点怀疑,是不是每次刷新页面的时候注册监听的问题?

百度了一下,果然如此,跟Java不同,JavaScript给界面元素绑定事件并不会替换原来绑定过的事件,而是会重复绑定。

还是上一节说的问题,Java的机制是“设置监听”,JavaScript的机制是“绑定事件”。 明白这一点后就好解决了。因为我删掉一张图片以后会刷新一下页面,即会重复绑定一次。

解决

解决办法就是在每次bind()绑定之前,先用unbind()解绑一次。

for(i = 0; i < bookNum; i++){
  (function(){
    var index = i;
    var bookHref = $('a#book_'+index);
    bookHref.unbind("taphold",tapholdHandler);
    bookHref.bind("taphold", {nid: json_books[index].nid},tapholdHandler);
  })();
}
function tapholdHandler(event) {
  $("#dialogDelete").popup("open");
  var dialogCommit = $('#dialogCommit');
  dialogCommit.unbind("click");
  dialogCommit.click(function(){
    //删除书,然后刷新页面
  });
  $('#dialogCancel').click(function(){
    $("#dialogDelete").popup("close");
  });
}